PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme Vám za návštěvu naší webové stránky. Dodržování požadavků na ochranu osobních údajů pro nás má mimořádný význam. Cílem prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat Vás jako uživatele webových stránek o druhu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a seznámit Vás s Vašimi právy, pokud jste subjektem údajů ve smyslu čl. 4 bod 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Následující prohlášení o ochraně osobních údajů již zahrnuje nové úpravy obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), platného od 25.5.2018. Tímto prohlášením jsou současně splněny dosud platné požadavky §
13 zákona o telemédiích.

 


1. Správce

Tyto webové stránky a nabídka služeb jsou spravovány společností

H. von Gimborn GmbH
Albert-Einstein-Str. 6
46446 Emmerich am Rhein
Německo

Tel.: +49 2822 964-0
E-mail: info@gimborn.de
Webová stránka: www.gimborn.eu

jednatel: pan Jordi Queralt

 

2. Obecně

Zpracování webových stránek jsme přizpůsobili tak, aby množství zjišťovaných údajů bylo co nejmenší. Návštěva našich stránek je zásadně možná i bez uvedení Vašich osobních údajů. Jejich zpracování bude potřebné teprve tehdy, rozhodnete-li se (např. vyplněním kontaktního formuláře) využívat určité služby. Přitom vždy dbáme na to, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány pouze v souladu se zákonnými ustanoveními nebo s Vaším svolením. Dodržujeme ustanovení obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), platného od 25.5.2018, a platné národní předpisy jako spolkový zákon o ochraně osobních údajů, zákon o telemédiích nebo další speciální zákony týkající se této ochrany.

 

3. Definice

Pojmy používané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mají v souladu s GDPR následující význam.

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

„Omezení zpracování“ je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

„Pseudonymizace“ je takové zpracování osobních údajů, po kterém již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

„Správce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie či členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

„Souhlas“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

 

4. Souhlas

Při Vaší návštěvě našich webových stránek od Vás částečně zjišťujeme určité osobní údaje, pro které potřebujeme Váš souhlas. K tomu například dochází, jestliže nám napíšete zprávu prostřednictvím našeho kontaktního nebo tištěného formuláře.

Prohlášení o souhlasu

Použitím našich formulářů souhlasíte s tím, že smíme Vámi uvedené osobní údaje zjišťovat a zpracovávat tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat předáním příslušného prohlášení. Upozorňujeme však na to, že používání našich služeb bez Vašeho souhlasu již není možné. Pro odvolání souhlasu využijte prosím výše uvedené kontaktní možnosti (v tomto případě uveďte prosím Vaše jméno, e-mailovou a poštovní adresu).

5. Účel používání a právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které jsou potřebné pro založení, provádění nebo vyřízení nabídky našich služeb, je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Pokud při zpracování zakázky využíváme externí poskytovatele služeb, provádí se zpracování osobních údajů na právním základu čl. 28 GDPR.

Osobní údaje zjišťujeme, zpracováváme a využíváme výhradně k následujícím účelům:

Účel zpracování osobních údajů Právní základ pro zpracování
údajů („K čemu je zpracování
údajů nutné“)
k navázání kontaktu a související korespondenci na základě Vašeho souhlasu
pro zpracování Vaší záležitosti a k případným dalším konzultacím, požadovaným z Vaší strany na základě Vašeho souhlasu
pro zajištění (např. anonymizovaným vyhodnocením), aby naše webové stránky pro Vás byly co
nejefektivnější a nejzajímavější a my jsme je mohli dále optimalizovat
na základě oprávněných zájmů
pro technickou realizaci našich nabídek na základě oprávněných zájmů
k účasti na akcích, např. výherních hrách nebo fotosoutěžích na základě Vašeho souhlasu

 

6. Zjištěné a zpracované osobní údaje

Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme pouze tehdy, pokud jsou nám poskytnuty s Vaším vědomím a dobrovolně, např. vyplněním formulářů nebo zasíláním e-mailů.

V případě používaných formulářů se zpočátku jedná o následující údaje:

Všeobecné kontaktní údaje:

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Zpráva

Presseanfragen:

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Zpráva

Osobní údaje, které nám poskytnete, a jejich obsah zůstávají výhradně u nás a našich podniků ve skupině. Vaše osobní údaje budeme ukládat a zpracovávat pouze k účelům uvedeným v bodu 5. Užívání přesahující uvedený účel vyžaduje Váš výslovný souhlas. Totéž platí pro přenos a předávání Vašich osobních údajů třetím stranám.

7. Všeobecné soubory protokolu

Z internetového serveru jsou dočasně ukládány identifikační údaje dotazujícího se počítače (IP adresa), naše stránky, které navštěvujete, datum a délka trvání návštěvy, identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního systému, stránka, ze které jste naši stránku navštívili, a rovněž úspěšné vyvolání souborů protokolů (logů). Technická správa webových stránek a anonymní statistické zjišťování umožňují vyhodnocení přístupu k nabídce společnosti H. von Gimborn GmbH s cílem zvýšení ochrany osobních údajů a zlepšení zabezpečení dat v naší společnosti, abychom mohli zajistit optimální úroveň bezpečnosti.

Údaje z logů serverů jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů, které jste nám sdělili.

Vaši IP adresu s výhradou případné zákonné archivační povinnosti vymazáváme nebo anonymizuje v okamžiku, kdy opustíte naše webové stránky.

 

8. Cookies

Používání cookies

Na našich webových stránkách používáme pro shromažďování a ukládání informací tzv. cookies prohlížeče.

Co jsou cookies?

Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem nosiči dat a které ukládají určitá nastavení a data pro účely výměny s naším systémem prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Soubor cookie obsahuje zpravidla název domény, ze které byla data vyslána, a rovněž informace o stáří cookies a alfanumerický identifikační znak.

Proč používáme cookies?

Cookies umožňují našemu systému rozpoznat přístroj uživatele, takže jsou okamžitě k dispozici případná dříve provedená nastavení. Jakmile uživatel vstoupí do platformy, dojde k předání souboru cookie na pevný disk jeho počítače. Cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky, abychom Vám mohli nabízet dokonalejší služby, které budou ještě lépe přizpůsobeny Vašim potřebám. Umožňují nám rozpoznat Váš počítač, příp. (mobilní) koncový přístroj, pokud se na naši webovou stránku vrátíte, takže:

 • Máme možnost ukládat informace o Vašich aktivitách na webové stránce, kterým dáváte přednost, a tím naše webové stránky přizpůsobit Vašim individuálním zájmům.
 • Můžeme zrychlit proces, kterým procházejí Vaše dotazy.

Spolupracujeme se službami třetích stran, které nás podporují ve snaze připravit nabídku a naše webové stránky tak, aby pro Vás byly atraktivnější. Proto se při Vaší návštěvě na webové stránce ukládají na Váš pevný disk i cookies těchto našich partnerů (jiných poskytovatelů služeb). V tomto případě se však jedná o cookies, které se automaticky po určené době vymazávají.

Seznam cookies, které používáme, můžete zjistit z následujících údajů:

Název cookie Cookie původního
poskytovatele nebo
jiných
poskytovatelů?
U cookie jiných
poskytovatelů: Kdo
je původce?
Popis / funkce Standardní doba
uložení
_ga První strana .biokats.info Statistické účely – tohle cookie nám pomáhá počítat návštěvníky
a zjišťovat zdroje přístupu, abychom mohli zjišťovat a zlepšovat výkon webových
stránek. Pomáhají nám při zodpovězení otázek, které stránky jsou neoblíbenější, které jsou nejméně
využívány a jak se návštěvníci na webových stránkách pohybují.
Všechny informace zaznamenané v cookies jsou agregovány a jsou proto anonymní.
727 dní
catAccCookies První strana .biokats.info Používá je webová stránka pro zjištění, zda bylo ukončeno hlášení pro souhlas s cookies. 1 měsíc
_gat První strana .biokats.info Používá Google Analytics pro omezení množství požadavků. 1 den
_gid První strana .biokats.info Statistické účely – tohle cookie nám pomáhá počítat návštěvníky
a zjišťovat zdroje přístupu, abychom mohli zjišťovat a zlepšovat výkon webových
stránek. Pomáhají nám při zodpovězení otázek, které stránky jsou neoblíbenější, které jsou nejméně
využívány a jak se návštěvníci na webových stránkách pohybují.
Všechny informace zaznamenané v cookies jsou agregovány a jsou proto anonymní.
1 den
lang První strana .biokats.info Uloží jazykovou verzi webových stránek zvolenou uživatelem 1 rok
_fbp První strana .biokats.info Používá je Facebook k zobrazení řady reklamních produktů, například nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce
fr Třetí strany .facebook.com Používá je Facebook k zobrazení řady reklamních produktů, například nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce

 

Mohu o používání cookies rozhodovat?

Pokud byste si používání cookies v prohlížeči nepřáli, můžete Váš prohlížeč nastavit tak, aby ukládání cookies nebylo akceptováno. Uvědomte si ale prosím, že v takovém případě budete moci naše webové stránky používat případně jen omezeně nebo jejich používání vůbec nebude možné. Pokud chcete akceptovat pouze naše vlastní cookies, nikoli však cookies dalších poskytovatelů a partnerů, můžete ve Vašem prohlížeči nastavit „blokování cookies jiných poskytovatelů“. Za používání cookies od jiných poskytovatelů neneseme odpovědnost.

9. Zapojení služeb a obsahů stránek třetích stran

Naše webové stránky využívají obsah, služby a výkony třetích osob. Jedná se například o videa z YouTube nebo mapy, které nabízí Google Maps. K vyvolání a zobrazení těchto údajů v prohlížeči uživatele je nezbytně nutná znalost příslušné IP adresy. Tito poskytovatelé služeb (dále označovaní jako „třetí osoby“) využívají tedy IP adresu konkrétního uživatele.

Přestože se snažíme využívat výhradně třetí osoby, které IP adresy potřebují pouze pro zasílání obsahu svých stránek, nemůžeme možné ukládání IP adres ovlivnit. Tento postup slouží, kromě jiného, pro statistické účely. Pokud se dozvíme, že Vaše IP adresa byla uložena, upozorníme Vás na tuto skutečnost.

 

Source / zdroj Popis
facebook.com Facebook
fonts.googleapis.com Písmo (Iconic Font and CSS toolkit)
fonts.gstatic.com Písmo (Iconic Font and CSS toolkit)
google-analytics.com Google Analytics

Používání Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce služby pro analýzu internetu Google Analytics. Poskytovatelem této analytické služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá „Cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ukládá ve Vašem koncovém přístroji a které umožňují analýzy používání webových stránek. Informace o využívání našich webových stránek, které se pomocí cookie vytvoří, jsou předávány na server společnosti Google, kde se ukládají. Servery se zpravidla nacházejí v USA.

Ukládání cookies pro Google Analytics se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů, abychom naši nabídku a příp. reklamu na internetu mohli optimalizovat.

Google Analytics využíváme ve spojení s funkcí anonymizace IP. Ta zaručuje, že Google Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před zasláním do USA zkracuje. Mohou se vyskytnout výjimečné případy, kdy Google plnou IP adresu přenese do serveru v USA a teprve tam ji zkrátí. Na naši objednávku Google uvedené informace používá pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, zpracování zpráv o aktivitách stránky a poskytování dalších služeb, které pro nás v souvislosti s užíváním webových stránek a internetu provádí. Ke sloučení IP adres předávaných Google Analytics s ostatními údaji Google nedochází.

Ukládání cookies prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče lze zabránit. Tím by však mohlo dojít k omezení některých funkcí našich webových stránek. Stejně tak lze zamezit sběru údajů týkajících se Vašeho užívání webových stránek vč. Vaší IP adresy a jejich následnému zpracování společností Google. To můžete provést tak, že si stáhnete a nainstalujte modul plug-in prohlížeče, který naleznete na této adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podrobnosti o práci s údaji uživatelů u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Abychom splnili všechny zákonné požadavky na ochranu osobních údajů, uzavřeli jsme se společností Google smlouvy o zpracovávání zakázek.

Naše webové stránky využívají funkci „demografické znaky“ Google Analytics. Pomocí této funkce lze zpracovat zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamní činnosti společnosti Google zaměřené na zájmy uživatelů a rovněž z údajů o uživatelích poskytovaných třetími osobami. Přiřazení údajů k určité osobě není možné. Funkci můžete kdykoli deaktivovat. To se provádí nastavením údajů na Vašem účtu u Google nebo tím, že obecně zakážete sběr Vašich dat službou Google Analytics, jak je popsáno v bodu „Námitka proti sběru dat“.

Alternativně můžete sběru dat službou Google Analytic zabránit také nastavením tzv. „Opt-Out Cookies“ neboli výslovný nesouhlas s používáním cookies, kliknutím na příslušnou položku. Pokud se mají vymazat cookies ve Vašem prohlížeči, musíte na odkaz kliknout ještě jednou.

Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete na: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de

Používání Google Maps

Pro používání a zobrazení obsahu map využívají naše webové stránky mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem této internetové služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Při vyvolání stránky s integrovanou mapou od Google Maps se zaeviduje Vaše IP adresa. Tyto informace se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA, kde se ukládají.

Google získá Vaši IP adresu, i když neexistuje žádný uživatelský účet, přes který jste se přihlásili. Pokud se přihlásíte přes Váš uživatelský účet, může Google Vaše chování při pohybu na stránkách přiřadit přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu zabráníte tím, že se předem odhlásíte. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Google Maps probíhá v zájmu vhodného zobrazování našich nabídek on-line a proto, aby bylo možné snadno nalézt místa, která jsou na našich webových stránkách zmiňována. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Podrobnosti o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Používání YouTube

Pro používání a zobrazení videonahrávek využívají naše webové stránky plug-in stránky YouTube provozované společností Google. Poskytovatelem videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při vyvolání stránky s integrovaným plug-inem YouTube dojde k propojení se servery YouTube. YouTube takto zjišťuje, kterou z našich stránek jste si vyvolali.

YouTube může Váš pohyb po stránkách přiřadit přímo Vašemu osobnímu profilu, pokud jste přihlášení na Vašem účtu na YouTube. Tomu můžete zabránit tím, že se předem odhlásíte. Používání YouTube je prováděno v zájmu atraktivního zobrazování našich nabídek on-line. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Podrobnosti o zacházení s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Používání Google AJAX Search API

Naše webové stránky používají AJAX Search API společnosti Google. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AJAX Search API může nahrávat kód Java Script. Použijete-li vyhledávací pole na těchto webových stránkách, budou údaje předány společnosti Google. I v tomto případě platí ustanovení na ochranu osobních údajů společnosti Google, které najdete na adrese: https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/.

Jestliže ve Vašem webovém prohlížeči aktivujete Java Script a nenainstalujete jeho blokování, je možné předávání osobních údajů společnosti Google. Pokud si ve Vašem webovém prohlížeči nainstalujete blokování funkce Java Script, můžete tím zcela zabránit provádění kódu Java Script.

Používání DoubleClick

Naše webové stránky používají on-line marketingový nástroj DoubleClick by Google. Poskytovatelem je Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

DoubleClick používá cookies, aby bylo možné aktivovat údaje vhodné pro uživatele, optimalizovat zprávy o službách nebo zabránit tomu, aby si uživatelé prohlíželi vícekrát identické údaje. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš webový prohlížeč ukládá na Vašem koncovém přístroji. Pomocí ID souborů cookies Google zjišťuje, které údaje jsou v jakém prohlížeči vyvolávány, a může zabránit tomu, aby byly zobrazovány opakovaně. Optimální uvádění našich webových stránek na trh představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

ID souborů cookies navíc podporují funkci DoubleClick tím, že shromažďují tzv. konverze se vztahem k poptávkám. K takovému případu například dochází, jestliže si prohlížíte inzerát DoubleClick a později prostřednictvím stejného webového prohlížeče provedete na stránce provozovatele reklamy nákup. Podle společnosti Google nejsou v cookies DoubleClick ukládány žádné informace vztahující se k osobám.

Protože v tomto případě používáte marketingový nástroj, naváže Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a používání údajů, které tento nástroj prostřednictvím Google zjišťuje, nemáme žádný vliv. Podle našich současných vědomostí se Google prostřednictvím DoubleClick dozvídá, které části našich webových stránek si vyvoláváte, nebo které naše inzeráty jste si kliknutím prohlíželi. Pokud jste přitom přihlášeni na Vašem účtu u Google, může Google Vaši návštěvu na našich stránkách přiřadit k tomuto Vašemu účtu. Ani bez přihlášení však nelze vyloučit, že Vaše IP adresa bude zjištěna a uložena.

S moderním webovým prohlížečem můžete ukládání cookies sledovat, omezovat a zakázat. Máte možnost namítat proti metodě sledování. Důsledkem deaktivování cookies může být omezená funkce našich webových stránek.

Společnost Google má certifikát americko-evropské úmluvy o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“. Tato úmluva má zaručit dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Podrobnosti o ustanoveních ochrany osobních údajů v případě DoubleClick by Google najdete na stránkách: http://www.google.de/policies/privacy/

Použití služby Hotjar

Naše webové stránky používají „Hotjar“, službu pro analýzu webových stránek od společnosti Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (dále jen: „Hotjar“). Mimo jiné se jedná o používání cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou lokálně uloženy v mezipaměti webového prohlížeče vašeho koncového zařízení a umožňují analýzu používání našich webových stránek, stejně jako sledovací kód. Použité cookies jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení různě dlouho, někdy pouze po dobu vaší návštěvy a někdy až 365 dnů. Shromážděné informace jsou předány společnosti Hotjar na server v Irsku a tam uloženy. Pomocí použitého sledovacího kódu jsou shromažďovány následující informace:

Data závislá na zařízení, shromážděná koncovým zařízením a webovým prohlížečem:

IP adresa vašeho koncového zařízení (shromážděná a uložená v anonymizované podobě), e-mailová adresa včetně vašeho jména a příjmení, pokud jste je poskytli na našich webových stránkách, velikost obrazovky vašeho koncového zařízení, typ zařízení a informace o prohlížeči, geografická data (pouze země), jazyk používaný k zobrazení webových stránek, interakce uživatelů, příkazy myši (pohyb, poloha a kliknutí), zadávání přes klávesnici

Při použití služby Hotjar shromažďuje náš server automaticky také data protokolů:

Odkazující doména, navštívené webové stránky, geografická data (pouze země), jazyk používaný k zobrazení našich webových stránek, datum a čas přístupu

Hotjar využívá tyto informace k vyhodnocení používání našich webových stránek, stejně jako k podávání zpráv o používání a poskytování služeb v souvislosti s hodnocením našich webových stránek.

Při poskytování služeb využívá Hotjar také služby třetích stran (například Google Analytics a Optimizely). Tyto třetí strany mohou ukládat nebo jinak zpracovávat informace, které prohlížeč přenáší během vaší návštěvy našich webových stránek (za určitých okolností také IP adresu).

Naše webové stránky využívají službu Hotjar k analýze používání webových stránek, jakož i jednotlivých funkcí a nabídek, což umožňuje neustálé zlepšování uživatelského prostředí. Díky statistickému vyhodnocení chování uživatelů můžeme vylepšit naši nabídku tak, aby byla pro uživatele zajímavější. To je náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů vybranou třetí stranou. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Instalaci cookies můžete samozřejmě zabránit vymazáním existujících cookies a deaktivací ukládání cookies v nastaveních vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě může dojít k omezení využívání některých funkcí našich webových stránek. Sběru dat službou Hotjar můžete zabránit nastavením cookie pro odhlášení na následujících odkazovaných stránkách: https://www.hotjar.com/opt-out.

Upozorňujeme, že toto nastavení se smaže, když smažete vaše cookies.

Další informace o používání dat společností Hotjar, o možnostech nastavení a vyjádření nesouhlasu, stejně jako o ochraně údajů naleznete na následujících webových stránkách společnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

10. Všeobecná upozornění k přítomnosti na sociálních sítích

Sociální sítě využíváme k tomu, abychom Vás mohli co nejlépe informovat o naší firmě a našich nabízených službách a abychom umožnili komunikaci s Vámi jako uživateli, zákazníky nebo zájemci.
Najdete nás na následujících platformách, příp. sociálních sítích

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Při používání sociálních sítí dochází ke zpracování údajů mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP). Mimo území EU nelze v některých zemích zajistit rovnocennou úroveň ochrany osobních údajů.

Budou-li Vaše předané osobní údaje zpracovávány v tzv. třetích zemích bez možnosti jejich přiměřené ochrany, může to pro Vás jako uživatele znamenat určitá rizika. To ztěžuje prosazování známých práv uživatele. Navíc může dojít k tomu, že Vaše osobní údaje nebudou třetí osobou v třetí zemi zpracovány ve Vašem zájmu. Pokud se třetí osoby z USA certifikovaly v souladu s tzv. úmluvou Privacy Shield – úmluva o ochraně osobních údajů mezi USA a EU – jsou povinny dodržovat standard ochrany osobních údajů platný v EU.

Účely zpracování údajů na sociálních sítích se obvykle odlišují od našich. Většinou dochází k tomu, že údaje zaznamenané na sociálních sítích jsou zpracovávány pro účely výzkumu trhu, reklamy a zpracovávání uživatelských profilů pro personalizovanou reklamu (např. Facebook, Google atd.).

Pro tento účel se používají cookies, které zaznamenávají chování uživatelů a umožňují vytvoření jejich profilu. V případě Facebooku dochází i k vytvoření uživatelského profilu osob, které nemají na Facebooku registrovaný účet.

Konkrétní přehled účelů zpracování uživatelských údajů najdete v upozornění na ochranu osobních údajů u konkrétních třetích osob. Vhodným nastavením Vašeho uživatelského účtu můžete, alespoň do určité míry, vytváření takových profilů omezit. Pro přesný postup si prosím přečtěte příslušná upozornění na ochranu osobních údajů konkrétní třetí osoby.


Fanouškovská stránka na Facebooku

Při návštěvě naší facebookové stránky eviduje Facebook kromě jiného Vaši IP adresu a další informace, které jsou v podobě cookies uloženy ve Vašem počítači. Tyto údaje se využívají k tomu, abychom jako provozovatel facebookové stránky měli k dispozici statistické informace o využívání této stránky. Bližší informace najdete na Facebooku pod následujícím odkazem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights .

Předané statistické informace nám nedovolují zpětnou vazbu k jednotlivým uživatelům. Využíváme je pouze k tomu, abychom mohli vyhovět zájmům našich uživatelů a abychom trvale zlepšovali naše vystupování on-line a jeho kvalitu.

Vaše údaje na naší facebookové stránce zjišťujeme pouze proto, abychom byli co nejlépe připraveni na komunikaci a interakci s Vámi. Ke zjišťovaným údajům zpravidla patří Vaše jméno, obsah zprávy, obsah komentáře a informace Vámi „veřejně“ zpřístupněné na Vašem profilu.

Zpracování Vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům se provádí na základě našich oprávněných zájmů o efektivní informace od uživatelů a o komunikaci s uživateli podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste jako uživatel udělili konkrétnímu poskytovateli sociálních sítí souhlas se zpracováním osobních údajů, je právním podkladem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR.

Vzhledem k tomu, že vlastní zpracování údajů provádí poskytovatel sociální sítě, jsou naše možnosti přístupu k Vašim osobním údajům omezené. Pro úplný přístup k Vašim osobním údajům je legitimizován pouze poskytovatel sociální sítě. Na základě toho může také pouze poskytovatel přijmout a realizovat přímo příslušná opatření pro plnění Vašich uživatelských práv (dotaz na informace, požadavek na výmaz, námitka atd.). Uplatnění příslušných práv je proto nejefektivnější přímo vůči konkrétnímu poskytovateli.

Pokud byste přesto potřebovali podporu v této záležitosti, můžete se na nás kdykoli obrátit. Dále najdete podrobný přehled aktuálního zpracování osobních údajů poskytovateli sítí a možnosti podání námitek (tzv. Opt-Out) cestou odkazů k webovým stránkám poskytovatelů:

 

10.1     Použití funkce remarketingu společnosti Google Inc.

Naše webové stránky používají funkci remarketingu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Tuto službu využíváme k analýze chování návštěvníků a zájmů návštěvníků.

Společnost Google využívá k analýze používání webových stránek cookies, které jsou základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam.

Cookies slouží k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymních údajů o používání webových stránek. Osobní údaje návštěvníků webových stránek nejsou ukládány. Pokud následně navštívíte jiné webové stránky v reklamní síti Google, zobrazí se reklamy, které pravděpodobně obsahují dříve zobrazované oblasti produktů a informací.

Může přitom dojít k přenosu vašich údajů do USA. Pro přenos dat do USA existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Zpracování se provádí podle čl. 6 (1) písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu na cílené reklamě pro návštěvníky webových stránek prostřednictvím zobrazení personalizovaných reklam, které vycházejí ze zájmů návštěvníků webových stránek, jestliže navštíví jiné webové stránky v reklamní síti Google.

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 (1) f GDPR.

Kromě toho můžete používání cookies společností Google trvale deaktivovat tak, že si z níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete připravený plugin: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetími stranami tak, že navštívíte deaktivační stránku iniciativy pro síťovou reklamu (Network Advertising Initiative) na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a podle zde uvedených informací nastavíte režim opt-out.

Další informace o remarketingu Google a příslušné poznámky ke zpracování údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů) naleznete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/

 

10.2     Použití sledování konverzí Google AdWords

Naše webové stránky používají online reklamní program „Google AdWords“ a v tomto kontextu sledování konverzí (hodnocení návštěv).

Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Pokud kliknete na reklamu Google, uloží se na vašem počítači cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a nejsou určeny k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookie ještě nevypršel, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že jste na reklamu klikli a byli jste přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Následné další sledování zákazníků AdWords prostřednictvím nastavených cookies neprobíhá.

Informace získané pomocí cookie konverze se používají k vytvoření statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na některou z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí.

Nezískáváme žádné informace pro osobní identifikaci návštěvníků. Zpracování se provádí podle čl. 6 (1) písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze dopadu a účinnosti této reklamy.

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 (1) f GDPR.

Ukládání cookies můžete zabránit například výběrem příslušných technických nastavení v softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě může dojít k omezení využívání některých funkcí webových stránek. Nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

V nastaveních pro reklamu Google můžete také deaktivovat personalizovanou reklamu. Návod najdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetími stranami tak, že navštívíte deaktivační stránku iniciativy pro síťovou reklamu (Network Advertising Initiative) na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a podle zde uvedených informací nastavíte režim opt-out.

Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

 

10.3     FACEBOOK PIXEL

Naše webové stránky používají „Facebook pixel“, službu společnosti Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (dále jen „Facebook“).

Facebook pixel umožňuje společnosti Facebook zobrazovat naše reklamy na Facebooku, tzv. „Facebook Ads“, jen uživatelům Facebooku, kteří navštívili naše webové stránky, zejména těm, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo o konkrétní témata či produkty.

Facebook pixel umožňuje kontrolovat, zda byl uživatel po kliknutí na naše Facebook Ads přesměrován na naše webové stránky.

Facebook pixel používá mimo jiné cookies, malé textové soubory, které jsou lokálně uloženy v mezipaměti webového prohlížeče vašeho koncového zařízení.

Pokud jste se svým uživatelským účtem přihlášeni na Facebook, návštěva naší online nabídky bude zaznamenána ve vašem uživatelském účtu. Údaje, které o vás shromáždíme, budou poskytnuty pouze v anonymizované podobě, a proto nám neumožňují žádné závěry o totožnosti uživatelů.

Tyto údaje z Facebooku však mohou být propojeny s vaším uživatelským účtem. Nemáme žádný vliv na další využití vašich údajů a jejich rozsah ze strany společnosti Facebook. Pokud je nám známo, Facebook obdrží informaci, že jste si zobrazili příslušnou část našich webových stránek nebo že jste klikli na některou z našich reklam.

Pokud máte uživatelský účet na Facebooku a jste aktuálně přihlášeni, může Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni na Facebooku nebo nejste přihlášeni, existuje možnost, že Facebook získá vaši IP adresu a případně další identifikátory a uloží je.

Facebook pixel používáme na našich webových stránkách jen pro marketingové a optimalizační účely, zejména pro zobrazování relevantních a zajímavých reklam na Facebooku, což zlepšuje naši nabídku tak, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější a abychom zabránili zobrazování obtěžujících reklam. To je náš oprávněný zájem na zpracování výše uvedených údajů třetí stranou. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

Můžete vznést námitky proti výše uvedenému shromažďování vašich údajů prostřednictvím služby Facebook pixel a jejich použití k zobrazování Facebook Ads.

To, které typy reklam se vám budou na Facebooku zobrazovat, můžete nastavit na následující webové stránce Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Upozorňujeme, že toto nastavení se smaže, když smažete vaše cookies.

Cookies, které slouží k měření dosahu a k reklamním účelům, můžete také deaktivovat na následujících webových stránkách:

http://optout.networkadvertising.org/

http://www.aboutads.info/choices

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Upozorňujeme, že také toto nastavení se smaže, když smažete vaše cookies.

Facebook podléhá dohodě o ochraně osobních údajů, která byla uzavřena mezi Evropskou unií a Spojenými státy, a je certifikován. Facebook se zavazuje dodržovat normy a předpisy evropského práva na ochranu údajů. Další informace naleznete v následujícím odkazu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Informace třetí strany: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Další informace třetí strany o ochraně osobních údajů naleznete na následujících webových stránkách společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy. Informace o službě Facebook pixel naleznete na následujících webových stránkách společnosti Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

11. Bezpečnost osobních údajů

Přenos informací po internetu není bohužel vždy 100% bezpečný, proto také nemůžeme zaručit bezpečnost osobních údajů předávaných na naše webové stránky prostřednictvím internetu.

Naše webové stránky zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo rozšiřování nepovolanými osobami.

Vaše osobní údaje jsou u nás zejména přenášeny v kódované podobě. Využíváme kódovací systém SSL/TLS (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security). Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

12. Navázání kontaktu

Kontakt s námi můžete navázat e-mailem nebo pomocí našich formulářů. V tomto případě osobní údaje, které nám předáte, uložíme, abychom Vaši záležitost mohli zpracovat a navázat s Vámi kontakt pro její vyřízení. Tyto údaje nám předáváte na čistě dobrovolném základě. K předávání osobních údajů sdělených nám touto cesto třetím stranám nedochází.

Údaje pro navázání kontaktu s námi najdete výše v tomto prohlášení na ochranu osobních údajů a v tiráži.

 

13. Práva subjektu údajů

Pokud jste subjektem údajů ve smyslu čl. 4 bod 1 GDPR, máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů podle GDPR následující práva. Text zákona pro dále uvedená práva najdete na stránkách

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html.

Právo na potvrzení a informace

Podle čl. 15 GDPR jste oprávnění požadovat potvrzení o tom, zda dotčené osobní údaje budou zpracovávány, a dále máte právo kdykoli obdržet od správce odpovědného za zpracování bezplatnou informaci o uložených osobních údajích a kopii této informace.

Právo na opravu

Podle čl. 16 GDPR jste oprávněni požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se týkají Vaší osoby. Navíc jste, s ohledem na účel zpracování, oprávněni požadovat doplnění neúplných osobních údajů – i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Právo na výmaz

Podle čl. 17 GDPR jste oprávněni požadovat, aby osobní údaje týkající se Vaší osoby byly bez prodlení vymazány, pokud nastal jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR a pokud zpracování těchto údajů již není potřebné.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR jste oprávněni požadovat omezení zpracování, jestliže nastala jedna ze skutečností uvedených v čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů

UPodle čl. 20 GDPR jste oprávněni osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli, obdržet v strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu a jste oprávněni bez překážek z naší strany tyto údaje předat jinému správci, pokud nastanou další předpoklady čl. 20 GDPR.

Právo na odvolání souhlasu

Jste oprávněni kdykoli s účinkem do budoucnosti odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili. Odvolání adresujte prosím na výše uvedené kontaktní údaje.

Právo vznést námitku

Podle čl. 21 GDPR jste oprávněni kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby. Jsou-li splněny předpoklady pro účinnou námitku, nesmíme zpracování dále provádět.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Nehledě na jiné správně právní nebo soudní opravné prostředky jste oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě místa Vašeho pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého přestupku, jste-li toho názoru, že při zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby došlo k přestupku proti požadavkům GDPR.

 

14. Předávání Vašich osobních údajů

Předávání Vašich osobních údajů se provádí podle následujícího popisu.

Hostování webové stránky se provádí u poskytovatele externích služeb v Německu. Ujišťujeme, že zpracování údajů se uskutečňuje pouze v Německu. To je zapotřebí pro provoz webových stránek i pro založení, provádění a vyřizování stávajících smluv o užívání a je to možné i bez Vašeho souhlasu.

K předávání osobních údajů kromě toho dochází tehdy, jsme-li k tomu oprávněni nebo povinni na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních či soudních nařízení. Může se přitom jednat zejména o poskytování informací pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo uplatnění duševních vlastnických práv.

Pokud jsou Vaše osobní údaje v potřebném rozsahu předány poskytovatelům služeb, mají k nim tyto subjekty přístup pouze v takovém rozsahu, jaký je nutný pro provedení jejich úkolu. Tito poskytovatelé služeb jsou povinni zacházet s Vašimi osobními údaji podle platných zákonů na ochranu osobních údajů, zejména GDPR.

V případě okolností přesahujících výše uvedený rozsah zásadně nepředáváme Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Osobní údaje nepředáváme zejména žádnému subjektu v třetí zemi ani žádným mezinárodním organizacím.

 

15. Doba uložení osobních údajů

Pro dobu uložení platí, že osobní údaje vymazáváme, jakmile jejich uložení již není nutné pro splnění původního účelu a uplynula zákonná doba jejich archivování. Zákonné lhůty archivování představují kritérium pro konečnou dobu ukládání osobních údajů. Po uplynutí lhůty jsou příslušná data rutinně vymazána. V případě stanovených lhůt archivování se provádí omezení zpracování formou blokování údajů.

 

16. Odkazy a linky

Při vyvolání internetových stránek, na které odkazujeme na našem webu, mohou být znovu požadovány údaje jako jméno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prohlížeče apod. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neupravuje zjišťování, předávání nebo zacházení s nimi třetími stranami.

Jiní poskytovatelé služeb mohou mít odlišná a vlastní ustanovení pro zjišťování, zpracování a používání osobních údajů. Proto doporučujeme, abyste se před zadáním osobních údajů na internetové stránky třetích stran informovali o jejich postupu při zacházení s těmito údaji.

 

17. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Na našich webových stránkách průběžně pracujeme na tom, abychom Vám mohli poskytnout stále lepší služby. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů udržujeme trvale v aktuálním stavu a upravujeme je, jestliže a pokud je to potřebné.

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vyhotoveno podle ustanovení GDPR a směrnice EU o ochraně osobních údajů.

 

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotazy týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence.

Herold Unternehmensberatung GmbH

pan Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck

E-mail: philipp.herold[at]hub24.de

www.mein-datenschutzbeauftragter.de

Vydání: květen 2018

„Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo zpracováno podle požadavků evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisů na ochranu osobních údajů platných v EU a Evropském hospodářském prostoru.“